Algemene voorwaarden

  

 

ARTIKEL 1.                       ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de besloten vennootschap Torresol Nederland B.V., gevestigd te Helmond, hierna te noemen: “Torresol”, en een wederpartij (hierna te noemen “Wederpartij”) waarop Torresol deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen de Wederpartij Torresol, voor de uitvoering waarvan door Torresol derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Torresol en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Torresol niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Torresol in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  

ARTIKEL 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Torresol zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt in elk geval steeds indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd, door omstandigheden buiten de invloedssfeer van Torresol gelegen, niet meer beschikbaar is.
 2. Torresol kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien er een kennelijke vergissing of verschrijving is vervat in een offerte of aanbieding, dan zal Torresol de Wederpartij hiervan per ommegaande nadat Torresol deze vergissing of verschrijving heeft ontdekt, op de hoogte stellen.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Torresol aan deze aanvaarding niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Torresol alsnog schriftelijk heeft ingestemd met de afwijkende aanvaarding.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Torresol niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  

ARTIKEL 3. CONTRACTSDUUR; LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN PRIJSWIJZIGINGEN OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen Torresol en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Torresol derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Torresol dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Torresol gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze gegevens juist en volledig aan Torresol ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Torresol. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Torresol gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Torresol heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Torresol is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Torresol de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien de overeenkomst door partijen in overleg wordt gewijzigd dan wel aangevuld dan behoeft aan deze overeenkomst eerst door partijen uitvoering te worden gegeven op het moment dat beide partijen schriftelijk met de wijziging of aanvulling hebben ingestemd. 
 9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Torresol op grond van de overeenkomst gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle directe en indirecte  (gevolg) schade (waaronder begrepen alle daar met de niet (deugdelijke) nakoming van de overeenkomst gemoeide kosten) aan de zijde van Torresol.
 10. De door Torresol gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belastingen enzovoorts geldend op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen Torresol en de Wederpartij. Verhogingen hiervan kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen van nog niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst tussen Torresol en de Wederpartij. Torresol is alsdan gerechtigd om deze kostenverhoging aan de Wederpartij door te berekenen.

 

ARTIKEL 4.                       OPSCHORTING, ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Torresol is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst middels een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

-    de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, nadat zij door Torresol schriftelijk in gebreke is gesteld en de Wederpartij daarin alsnog een redelijke termijn voor nakoming is geboden;

-    na het sluiten van de overeenkomst Torresol ter kennis gekomen feiten en/of omstandigheden goede grond geven te vrezen, dat de Wederpartij haar verplichtingen jegens Torresol niet zal nakomen, met dien verstande, dat Torresol aan de Wederpartij opgave doet van die feiten en/of omstandigheden en de Wederpartij gedurende een redelijke termijn de mogelijk heeft gegeven om ten behoeve van Torresol en naar genoegen van Torresol afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen;

-    partijen in de overeenkomst hebben bepaald, dat de Wederpartij ten behoeve van Torresol zekerheid zal stellen en de Wederpartij niet binnen de daarvoor gestelde termijn overgaat tot het stellen van die zekerheid;

-    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming  van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van Torresol kan worden gevergd;

-    de Wederpartij zelf haar faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement verkeert, dan wel indien aan de Wederpartij surseance van betaling wordt verleend;

-    op de Wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

-    er ten laste van de Wederpartij executoriaal beslag wordt gelegd.

 1. Indien de overeenkomst door Torresol wordt ontbonden zijn de vorderingen van Torresol op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Torresol de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien Torresol op een van de bovengenoemde gronden tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan de Wederpartij, die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien Torresol op een van bovengenoemde gronden tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat heeft Torresol jegens de Wederpartij aanspraak op een integrale vergoeding van alle directe en indirecte (gevolg)schade, die ontstaat als gevolg van de ontbinding of opschorting.
 4. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht onverminderd het recht van Torresol om nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel aanspraak te maken op vervangende schadevergoeding. De Wederpartij is jegens Torresol in ieder geval steeds verplicht om deze kosten aan Torresol te betalen na ontvangst van een daartoe strekkende factuur.

 

 

ARTIKEL 5. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke van de wil van Torresol onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert zoals oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstakingen, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en overige ernstige storingen in het bedrijf van Torresol of dat van haar leveranciers.Torresol is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Bij overmacht heeft Torresol ter harer keuze het recht om de termijn van levering met de duur van de overmachtsituatie te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden door een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Torresol jegens de Wederpartij gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot voldoening van enige schadevergoeding aan de andere partij.
 3. Torresol heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Torresol zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Voorzoveel Torresol ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Torresol gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de Wederpartij te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 6.                                              BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Torresol aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Torresol aangegeven. Torresol is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan aan Torresol een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Torresol heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Torresol verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is niet gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Torresol echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, is de Wederpartij verplicht om aan Torresol de werkelijk door Torresol gemaakte kosten integraal te vergoeden. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN VERLENGD EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Torresol aan de Wederpartij geleverde en nog te leveren zaken blijven eigendom van Torresol totdat de Wederpartij alle vorderingen die Torresol op hem heeft uit hoofde van de overeenkomst of uit een vergelijkbare overeenkomst nog zal verkrijgen, inclusief eventuele kosten en rente, volledig door de Wederpartij aan Torresol zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de in lid 1 bedoelde zaken nog niet op de Wederpartij is overgegaan, heeft de Wederpartij niet het recht om de zaken op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, behalve indien het de normale bedrijfsuitoefening van de Wederpartij betreft.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Torresol als bedoeld in dit artikel veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Torresol daarvan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder (verlengd) eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Torresol ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Torresol gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Torresol bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Indien de Wederpartij zijn betalingsverplichtingen jegens Torresol niet nakomt, of Torreol heeft goede grond te vrezen, dat de Wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen, heeft Torresol het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Indien Torresol zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Torresol en door Torresol aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Torresol zich bevinden en die zaken terug te nemen.

  

ARTIKEL 8.                       GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES VERJARINGSTERMIJN

 1. De door Torresol te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de aldaar geldende wet-en regelgeving en/of voorwaarden die daaraan gesteld worden. Torresol kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf datum levering voor vliegengordijnen en 1 jaar te rekenen van datum levering voor overige producten tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de door Torresol verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij andersen schriftelijk wordt vermeld. Vliegengordijnhulzen voorzien van de kleur rood effen (nr: 7) zijn uitgesloten van garantie als bedoeld in dit artikel.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de aangegeven houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Torresol, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Torresol geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen). Doe-het-zelf pakketten vliegengordijnen worden geleverd met een duidelijke handleiding. Torresol verleent geen garantie indien deze vliegengordijnen niet overeenkomstig deze handleiding worden ingekort en gemonteerd. 
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Torresol te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Torresol te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Torresol in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Torresol gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan als bepaald in lid 4 van dit artikel, komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Torresol de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Torresol, vervangen, zorgdragen voor herstel van het gebrek of aan de Wederpartij een vervangende vergoeding voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Torresol te retourneren en de eigendom daarover aan Torresol te verschaffen, tenzij Torresol anders en schriftelijk aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Torresol, integraal voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij is gehouden om aan Torresol de kosten als in dit artikel bedoeld te voldoen na ontvangst van een daartoe strekkende factuur.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. De Wederpartij is gehouden om deze kosten aan Torresol te voldoen na ontvangst van een daartoe strekkende factuur.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Torresol en de door Torresol bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

  

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Torresol is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Torresol is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van het feit, dat Torresol is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Torresol kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die in omvang het bedrag van de tegenprestatie van de Wederpartij te boven gaat, tot welk bedrag Torresol zijn aansprakelijkheid mitsdien beperkt. Bovendien is de aansprakelijkheid van Torresol beperkt tot het bedrag waarvoor Torresol zich met betrekking daartoe is verzekerd.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Torresol aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Torresol toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Torresol is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Torresol of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

ARTIKEL 10. RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

ARTIKEL 11. VRIJWARING

 1. De Wederpartij vrijwaart Torresol voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 2. Indien Torresol uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Torresol zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Torresol, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Torresol en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

ARTIKEL 12.  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op door Torresol in de uitoefening van haar bedrijf, waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van de overeenkomst, tot stand gebrachte adviezen, modellen, rapporten en andere documenten,zijn en blijven in eigendom van Torresol.
 2. Torresol en de Wederpartij zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, geheim houden.

 

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Torresol partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Torresol is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

ARTIKEL 14. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 53921690.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Torresol.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.